Úvod Speak Direct metoda

Speak Direct metoda

Speak Direct je vysoce efektivní způsob výuky anglického jazyka.
Díky této metodě se studenti naučí anglicky až 4x rychleji než jinou metodou.
Jak metoda funguje?

Speak Direct English Method funguje na principu konverzace – přímá metoda. Tato metoda vznikla roku 2004 a jako první ji začala využívat ke studiu škola Peritus – speed school. Při této metodě se studenti učí tím, že neustále konverzují v cizím jazyce po celou vyučovací hodinu. Vyučovací hodina je uzpůsobena tak, aby se učitel se žákem bavil pouze v cizím jazyce a aby každý student musel odpovídat na dané otázky rovněž v cizím jazyce, aniž by daná otázka byla přeložena do rodného jazyka. Odpovídá se celou větou za pomocí slovíček a gramatiky, kterou studenti proberou s učitelem těsně před začátkem konverzace. Rodný jazyk se během výuky vůbec nepoužívá, a pokud ano, tak jen v případě vysvětlení pro lepší pochopení probraného učiva.

Jak vyučovací hodina vypadá?

Výuka probíhá formou rychlých otázek a odpovědí. Lektor mluví anglicky neustále a student rychle reaguje, odpovídá a učí se přemýšlet v anglickém jazyce.

Vyučovací hodina má 4 části – opakování, čtení, psaní diktátu a probírání nové látky. Opakování tvoří 60% každé hodiny, takže mají studenti vše dobře zažito a procvičeno.

Studenti se v každé hodině naučí soubor slovíček, které okamžitě procvičují prakticky ve větách. Stejně tak je vyučována i gramatika. Vždy, když se probere gramatický jev, je okamžitě procvičován ve sledu otázek – odpovědí.

Lektoři se v kurzech střídají, díky čemuž si studenti zvyknou na různé formy anglického jazyka a vytvoří si autentický obraz skutečné angličtiny.

Proč přecházíme z Callanovy metody na Speak Direct English Method?

Speak Direct English Method nám dává možnost ještě snadněji naučit studenty novému jazyku. Je metodou, která je ucelená a dává možnost naučit studenty nejen tvorbu otázek, ale také tvorbu odpovědí. Nová slovíčka, která jsou zde studentům představená v jednotlivých lekcích, jsou praktičtější pro použití v každodenních konverzacích. A gramatika je zde jednodušeji vysvětlená studentům, bez nutností zapamatování dlouhých pouček.

Zvládne se student začlenit do Speak Direct English Method v případě, že se učil Callanovou metodou?

Ano, zvládne, jelikož Speak Direct English Method je založena na stejném principu, jako je Callanova metoda. Speak Direct English Method je řízená konverzace, kde se lektor ptá na určité otázky a student odpovídá. Konverzace je vedena v poměrně svižném tempu a lektor studentovi pomáhá svým přátelským přístupem odbourat strach z mluvení. Student tedy nebude mít žádný problém z přechodu z Callanovy metody na Speak Direct English Method.

Jaké výhody má metoda Speak Direct English Method?

  • studenti se naučí cizí jazyk v reálném prostředí
  • rychle si osvojí a rozšíří slovní zásobu
  • studenti se naučí gramatiku používat v mluvené formě
  • zbaví se zábran z mluvení v cizím jazyce
  • NAUČÍ SE MLUVIT CIZÍM JAZYKEM MNOHEM RYCHLEJI, NEŽ KLASICKOU FORMOU VÝUKY

Jak je členěna Speak Direct English Method?

Speak Direct English Method má 11 úrovní, od úplných začatečníků, až po pokročilé. Pro každou úroveň je kniha, která má 15 části a každá část má čtyři sekce - nové slovíčka a fráze, sekce opakování vět, text obsahující nové slovíčka a otázky k němu tázané studentům, a část vyhrazena pro studenty na tvorbu otázek. Lekce Speak Direct metodou se skládá z pravidelného opakování učiva, které tvoří značnou část hodiny, kdy si studenti procvičí a osvojí předešlé učivo, čtení, psaní diktátů a probírání nového učiva.