Úvod Jazykové kurzy Akreditované kurzy MŠMT Obsah kurzu v rozsahu 42 hodin - Angličtina pro začátečníky

Angličtina pro začátečníky - v rozsahu 42 hodin

Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet u pedagogických pracovníků kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu – pedagogové se například naučí studovat jednoduché cizojazyčné texty a tyto poznatky budou moci následně využít ve výuce. Dále budou ovládat základní komunikaci v zahraničí při různých pobytech se studenty/žáky a budou schopni asistovat a podat informace zahraničním studentům, kteří se účastní výměnného pobytu na tamní škole.

 1. Obsah vzdělávacího programu
  Účastníci – pedagogičtí pracovníci si budou postupně osvojovat základní řečové dovednosti. Postupně si osvojí základní repertoár slovní zásoby zahrnující izolované lexikální jednotky a fráze a budou procvičovat jejich použití v konkrétních situacích. V omezené míře si osvojí několik základních a nejužívanější gramatických struktur. Výcvik výslovnosti bude zaměřen na osvojení slov a frází tak, aby byly srozumitelné pro rodilé mluvčí. Účastníci se budou jednoduchým způsobem zapojovat do interakce (párové, skupinové), budou si klást otázky týkající se jich samotných, toho, kde bydlí, lidí, které znají, věcí, které mají, a na podobné otázky budou odpovídat. Budou iniciovat jednoduché výroky v oblastech nejnaléhavějších potřeb nebo týkající se velmi známých témat a reagovat na ně. Poslechové texty budou obsahovat většinu známých a nejužívanějších slov a základních frází, které se týkají účastníků samotných, jejich rodin, zaměstnání a bezprostředního okolí. Texty budou namluveny pomalu a zřetelně. Texty ke čtení budou jednoduché, budou obsahovat většinu známých slov a jednoduché věty. Účastníci budou procvičovat psaní stručných jednoduchých textů (např. dopis, pohlednice, email apod.). Budou se učit vyplňovat formuláře obsahující osobní údaje. Budou si průběžně osvojovat psanou podobu jazyka. Výcvik pravopisu se zaměří na opisování známých slov, krátkých frází a na hláskování.
 2. Profil absolventa kurzu Po absolvování kurzu studující rozumí každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze aktivně používat. Umí představit sebe a ostatní, a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí v konverzaci pomoci.
 3. Výuka bude rozdělena do následujících tematických bloků:
  - Svět kolem nás. Přítomné časy.
  - Zaměstnání. Číslice, písmena a určování času.
  - Rodina. Tvorba otázek.
  - Každodenní aktivity. Příslovce.
  - Cestování. Slovesa BE, HAVE a DO.
  - Počasí. Slovesné fráze.
  - Koníčky. Minulý prostý čas.
  - Bydlení. Nepravidelná slovesa.
  - Jídlo. Infinitiv a gerundium.
  - Svátky a dovolené. Stupňování přídavných jmen.
  - Média. Příčestí minulé.