Úvod Jazykové kurzy Akreditované kurzy MŠMT Obsah kurzu Angličtina pro pokročilé v rozsahu 42 hodin

Angličtina pro pokročilé - v rozsahu 80 hodin

Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozvíjet u pedagogických pracovníků kompetence, které směřují ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu – pedagogové si například zdokonalí dovednost studovat cizojazyčné texty a tyto poznatky budou moci následně využít ve výuce či budou umět efektivněji komunikovat v zahraničí při různých pobytech se studenty/žáky. Dále budou schopni asistovat a podat informace zahraničním studentům, kteří se účastní výměnného pobytu na tamní škole. Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni vést plynulý verbální projev a promptně reagovat při rozhovoru s cizincem či rodilým mluvčím.
Účastníci budou připravováni na složení mezinárodně uznávaného certifikátu CAE (Certificate of Advanced English).

 1. Obsah vzdělávacího programu
  Účastníci budou procvičovat již nabyté jazykové znalosti a dále rozšiřovat 4 základní jazykové kompetence (čtení, psaní, mluvení a poslech). Cílem tohoto kurzu je prohloubit jejich znalosti anglického jazyka, zdokonalit jejich porozumění běžného mluveného i psaného projevu. Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni vést plynulý verbální projev a promptně reagovat při rozhovoru s cizincem či rodilým mluvčím.
 2. Se studenty se bude procvičovat následující slovní zásoba, konverzace a gramatické jevy:

  - Základní údaje o sobě. Pomocná slovesa.
  - Představování, užitečné fráze při rozhovoru. Přídavná jména a jejich řazení ve větě.
  - Rodina, přátelé. Všechny formy trpného rodu.
  - Zaměstnání. Předbudoucí časy.
  - Záliby, volný čas, sport. Nereálné podmínky.
  - Cestování, dovolená. Časové vedlejší věty.
  - Zdraví, nemoc. Slovesa smyslového vnímání.
  - Nakupování, pošta, banka. Frázová slovesa.
  - Jídlo, restaurace, hotel. Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen.
  - Komunikace, telefon, PC. Sloveso WISH a jeho struktura.
  - Životní prostředí. Vztažné vedlejší věty.
  - Omluvy, poděkování. Způsoby vyjádření množství a objemu.
  - Žádost, stížnost. Sloveso USED TO.
  - Souhlas, nesouhlas. Přímá a nepřímá řeč.

Výše uvedená látka bude probírána a procvičovaná jak verbálně, tak poslechově. Studenti budou pracovat s texty zaměřenými na danou problematiku, poslouchat nahrávky a absolvovat konverzační cvičení, díky nimž danou problematiku dobře pochopí a dostatečně procvičí.
Účastníkům toto kurzu bude umožněno průběžně se připravovat na složení mezinárodně uznávaného certifikátu CAE (Certificate of Advanced English), v průběhu kurzu jim tedy bude představena jeho struktura a jednotlivé části se budou průběžně procvičovat.